Jdi na obsah Jdi na menu
 


Protest proti politizaci školství

5. 12. 2009

Igor Cagáň

Igor Cagáň zanechal štúdium na protest ......

Zdravím Vás,

dnes, 3. 12. 2009 som sa rozhodol na protest zanechať štúdium na Prešovskej univerzite iba jeden semester pred štátnicami, potom, ako mi po vypískaní izraelského veľvyslanca bola zrušená účasť na medzinárodnom projekte univerzity v Holandsku (viď prílohu). Urobil som tak na dnešnom zasadaní Disciplinárnej komisie Fakulty humanitných a prírodných vied, na ktorej som absolvoval 6 semestrov štúdia učiteľstva občianskej a technickej výchovy, počas ktorých som bol niekoľkokrát za výnimočný prospech odmenený motivačným štipendiom.

Rozhodol som sa zverejniť celú 35 stranovú správu o incidente, ktorú som na nasledujúci pracovný deň odoslal kompetentným. Obhajujem v nej svoje dobré meno a zároveň poukazujem na opakované politizovanie na akademickej pôde Prešovskej univerzity. Tieto dôkazy považujem za závažné, a preto sa v najbližších dňoch podujmem kontaktovať Ministerstvo školstva SR, aby správanie sa subjektu Prešovskej univerzity ako subjektu uchádzajúceho sa o udelenie štatútu "univerzita" preverilo.

Okrem toho, je potrebné nezabúdať na oprávnený boj svetom opustého palestínskeho národa, ktorý vo svojej krajine bojuje proti izraelskému okupantovi už desiatky rokov bezvýsledne. Izrael pred súd! Spravodlivosť pre všetkých! Slobodu Palestíne! Na prelome rokov sa totiž blíži ročné výročie poslednej izraleskej ofenzívy v Pásme Gazy počas ktorého Izrael zavraždil 1400 palestínskych civilistov a prišiel o 13 vlastných vojakov... Na môj nedávny otvorený list izraelskému veľvyslancovi reagoval i slovensko-palestínsky spisovateľ Nidal Saleh, jeho reakcia: http://prop.sk/komentar_k_listu.html .

Okrem iného svojím protestom sa pripájam na stranu komentátora STV Ľubomíra Huďa, ktorému bolo od 2. 12. 2009 znemožnené pokračovať vo vedení svojho zahraničného spravodajského bloku preto, že verejnosť informoval pravdivo o rôznych "politicky nekorektných" aférach Západu. Avšak intervencia USA platenej "Slovak" Press Watch je silnejšia než akákoľvek pravda.

Do protestu sa rozhodol nezištne zapojiť aj ďalší študent, Radovan Novotný, študent Gréckokatolíckej fakulty Prešovskej univerzity, ktorý rovnako na protest odstupuje zo štúdia.

Univerzity nie sú továrne!
Odvahou proti systému!
Prestaňte sa báť!

S priamím odvahy

Igor Cagáň

PS: Zverejnené správy:

1) 9. 11. 2009 -- Na margo udalostí so mnou súvisiacich okolo politického vystúpenia izraelského veľvyslanca, jeho excelencie Zeeva Bokera, na akademickej pôde Prešovskej univerzity 6. 11. 2009 na tému „Middle East Development from Isreali Perspective“ ;
STIAHNUŤ: https://sites.google.com/site/vypiskanie/home/01_na.margo.udalosti.pdf ;

2) 16. 11. 2009 -- Ospravedlnenie;
STIAHNUŤ: https://sites.google.com/site/vypiskanie/home/02_iveta.kovalcikova.pdf ;

3) 16. 11. 2009 -- Poukázanie na precedens vypískania štátnika na akademickej pôde;
STIAHNUŤ: https://sites.google.com/site/vypiskanie/home/03_magdalena.bila.pdf ;

4) 23. 11. 2009 -- Osvetlenie dôvodov vypískania Vašej excelencie, izraelskej reprezentácie na akademickej pôde Prešovskej univerzity;
STIAHNUŤ: https://sites.google.com/site/vypiskanie/home/04_zeev.boker.pdf ;

5) 3. 12. 2009 -- Oznámenie o protestnom ukončení štúdia (je súčasťou prílohy tohto mailu).
STIAHNUŤ: https://sites.google.com/site/vypiskanie/home/05_ivan.bernasovsky.pdf

POZNÁMKA: Posledný list obsahuje hypertextové odkazy na ďalšie listy priamo v texte.

Príloha :

Igor Cagáň, ŠDJ PU, izba č. 111/B, 17. novembra 11, 080 01 Prešov
Spectabilis
Prof. RNDr. Ivan Bernasovský, DrSc.
Fakulta humanitných a prírodných vied PU
ul. 17. novembra 1
080 01 Prešov

3. december 2009


VEC: Oznámenie o protestnom ukončení štúdia


Spectabilis dekan Bernasovský,

v súvislosti s vypískaním izraelského veľvyslanca Zeeva Bokera vystúpivšieho 6. 11. 2009 na akademickej pôde mi bola Prešovskou univerzitou zrušená v tom čase už zmluvou potvrdená účasť na medzinárodnom projekte „Our European House“ v Holandsku v plánovanom rozsahu od 7. 11. 2009 do 10. 11. 2009.

Nebudem sa opakovane vyjadrovať na tému vypískania izraelského veľvyslanca, nakoľko moju výpoveď som predložil (I.) najskôr 9. 11. 2009 v uzavretom liste s názvom „Na margo udalostí so mnou súvisiacich okolo politického vystúpenia izraelského veľvyslanca, jeho excelencie Zeeva Bokera, na akademickej pôde Prešovskej univerzity 6. 11. 2009 na tému „Middle East Development from Isreali Perspective“, ktorý som zaslal rektorovi (0) Prof. RNDr. Renému Matlovičovi, PhD., (1) Doc. PhDr. Ivete Kovalčíkovej, PhD.(ivakoval@unipo.sk), (2) Doc. PhDr. Magdaléne Bilej, PhD. (magduska_bila@yahoo.com), (3) Prof. PhDr. Marcele Gbúrovovej, CSc. (gburova@unipo.sk), (4) Prof. PhDr. Rudolfovi Dupkalovi, CSc., (5) Prof. RNDr. Ivanovi Bernasovskému, DrSc. (bernaky@unipo.sk), (6) PhDr. Martinovi Javorovi, PhD. (javor@unipo.sk), (7) RNDr. Františkovi Frankovi, PhD. (frankof@unipo.sk).
(II.) Následne som 16. novembra 2009 zaslal súkromný list doc. Kovalčíkovej vo veci „Ospravedlnenie“.

(III.) Dňa 16. novembra 2009 som rovnako poslal súkromný list doc. Bilej vo veci „Poukázanie na precedens vypískania štátnika na akademickej pôde“.

(IV.) A napokon, 23. novembra 2009 som napísal otvorený list samotnému izraelskému veľvyslancovi, jeho Excelencii Zeevovi Bokerovi vo veci „Osvetlenie dôvodov vypískania Vašej excelencie, izraelskej reprezentácie na akademickej pôde Prešovskej univerzity“.

S čistým svedomím môžem teda povedať, že som spravil všetko preto, aby som moje dôvody pre vypískanie politickej agitácie na akademickej pôde vysvetlil akademickým funkcionárom a verejnosti.

Prešovská univerzita ma do dnešného dňa písomne nevyrozumela a na moje správy nijako nereagovala.

Zrušením mojej zazmluvnenej účasti na medzinárodnom projekte Prešovskej univerzity došlo nielen k porušeniu občiansko-právneho zákonníka, ale zároveň k mojej diskriminácii na základe ani nie presvedčenia, ale hájenia pravdy pravdúcej, a teda som presvedčený o tom, že Prešovská univerzita svojím správaním nielenže atakovala zásadu apolitickosti školstva, porušila zmluvu, ale zároveň ma vylúčila z požívania ústavného práva, ktoré mi zaručuje 1. odsek Čl. 24, Druhého oddielu Druhej hlavy Ústavy Slovenskej republiky, citujem:

„Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Toto právo zahŕňa aj možnosť zmeniť náboženské vyznanie alebo vieru. Každý má právo byť bez náboženského vyznania. Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie.“

Akoby prešľapov zo strany Prešovskej univerzity nebolo dosť, dňa 27. novembra 2009 mi bol z mailovej schránky Ing. Kleščovej, vedúcej študijného oddelenia, doručený mail s textom: „Pozývam Vás na zasadnutie Disciplinárnej komisie FHPV PU v Prešove dňa 3. 12. 2009 o 10,00 hod. do zasadačky dekana. Doc. PhDr. Nadežda Krajčová, PhD. prodekanka“.

Namiesto toho, aby Prešovská univerzita priznala svoje prvotné (a vôbec nie posledné) pochybenie v tejto kauze, a síce pozvanie izraelského veľvyslanca na akademickú pôdu s úmyslom vystúpiť na politickú tému, zrejme mieni Prešovská univerzita pojednávať 3. 12. 2009 o 10,00 o mojej vine?!

Pri všetkej úcte, spectabilis dekan Bernasovský, moja trpezlivosť má hraníc, ale môj zmysel pre spravodlivosť naopak, hraníc nemá. Na základe absurdných krokov Prešovskej univerzity som sa rozhodol, že dnes, 3. 12. 2009 odovzdaním indexu a ISIC študentskej karty na zasadí Disciplinárnej komisie

d o b r o v o ľ n e n a p r o t e s t k o n č í m s v o j e š t ú d i u m
n a P r e š o v s k ej u n i v e r z i t e,

nakoľko Prešovská univerzita používa 20 rokov po tzv. „Nežnej revolúcii“ praktiky, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani tí najbigotnejší boľševici. Je skutočne smiešne, že univerzita sídliaca na ulici s názvom „17. novembra“, odhaľuje z príležitosti blížiaceho sa výročia 17. novembra 2009 vo svojom areáli pamätník 17. novembru 1989, používa kvetnatú rétoriku slobody, ale voči svojmu slobodnému študentovi postupuje temer totalitnými praktikami spred roku 1989... Akoby dnešná Prešovská univerzita nedokázala prekročiť svoj tieň z dôb spred 20 rokov (vtedy sídliaca na ulici K. Gottwalda), kedy vedenie prešovských internátov zamykalo študentov v budovách, aby sa tí nemohli zúčastniť 17. novembra na protestoch na námestiach...

Zdá sa, že správanie univerzity preto spadá do súčasného celospoločenského rámca, v ktorom sa stáva pravidlom porušovanie nielen ústavných práv, ale vôbec nerešpektovanie zásad právneho štátu a za prirodzené sa pokladá zbavovanie ľudí a štátov ich suverenity, ako sa tomu stalo, bohužiaľ i v prípade Slovenskej republiky prijatím Lisabonskej zmluvy.

Pýtam sa preto Vás, spectabilis dekan Bernasovský, a pýtam sa i zvyšku celej slovenskej spoločnosti, akéže výročie „demokratického prevratu“ sme to slávili štátnym sviatkom 17. novembra 2009 v celej Slovenskej republike? Bolo vôbec čo sláviť? Neboli tieto oslavy iba pokrytectvom súčasných boľševikov, eurosocialistov a iných lobistických skupín, ktorých tŕňom v oku je práve sama osobná sloboda človeka?

Je skutočne hrou osudu a obrovskou symbolikou, že 2. decembra 2009 (teda iba deň pred vykonštruovaným procesom Disciplinárnej komisie FHPV PU) mi pán Ľubomír Huďo, komentátor Slovenskej televízie poslal mail, v ktorom ma informoval o tom, že vysielanie jeho ranných štvrtkových komentárov k udalostiam zo sveta bolo bez udania dôvodu zrušené (avšak zainteresovaní vedia, že na nátlak lobistickej skupiny platenej zo Spojených štátov amerických, tzv. Slovak Press Watch). A tak 20 rokov po tzv. „demokratickom prevrate“ opäť nemôžme počuť z obrazoviek nielen verejnoprávnych televízií iné, než oficiálne správy a tí, ktorí majú nieže iné myslenie, ale vlastne tí, ktorí hája pravdu, sú perzekvovaní.

Zdá sa, že doba, kedy budú títo zvestovatelia pravdy znovu väznení, respektíve poslaní na nútené práce do gulagov a koncentračných táborov určených „pre nepriateľov ľudu“, je nie za dverami – ale doslova už staronová totalita tlačí túto svoju podlú nohu priamo medzi prah slobody a dvere do nášho vnútra.

Ľudstvo svoj boj za slobodu a demokraciu prehráva...

V týchto pohnutých časoch, mlčanie občanov sa stáva zradou seba samého a zvyšku spoločnosti, a preto som sa rozhodol toto mlčanie prerušiť a prehovoriť, rovnako zverejniť všetky moje listy adresované reprezentantom Prešovskej univerzity.

Svojím vystúpením zo školy protestujem

proti popieraniu slobody,

proti politizácii školstva,

proti izraelskej genocíde v pásme Gazy,

proti zrušeniu komentárov pána Ľubomíra Huďa v Slovenskej televízii,

proti prijatiu Lisabonskej zmluvy Slovenskou republikou,

proti odmietnutiu Goldstoneho správy Slovenskou republikou,

za vznik slobodného Palestínskeho štátu,

za predvedenie predstaviteľov štátu Izrael pred medzinárodný trestný tribunál pre vojnové zločiny,

a svojím málom pripájam sa tiež k rakúskym a nemeckým študentom, ktorých tisíce v nedávnej dobre protestovali v uliciach proti komercionalizácii vysokého školstva pod heslom „Vzdelanie nie je na predaj,“ a o protestoch ktorých „slovenské“ médiá (pre istotu?) neinformovali. Dovolil by som si ich heslo mierne upraviť pre slovenský kontext: „Vzdelanie a presvedčenie nie sú na predaj!“

Univerzity nie sú továrne na výrobu prosystémového myslenia, unifikovaného svetonázoru, servilného správania, voličskej základne, demokratickej väčšiny, ekonomického produktu, lacnej pracovnej sily, polovzdelaných idiotov, vytlačených diplomov, okradnutých študentov či podvedených učiteľov;

Dúfam, že i slovenské študentky a slovenskí študenti nezabudli, že majú právo na štrajk! Dúfam, že Slovenkám a Slovákom nie je ľahostajná ich sloboda či suverenita ich štátu!

Spectabilis dekan Bernasovský, v časoch všeobecnej lži je hovorenie pravdy revolučným činom (G. Orwell) – a tak Vám teraz hovorím Pravdu, ktorú nikto nechce počuť...

Nech sú moje vynikajúce študijné výsledky dosahované počas šiestich semestrov v študijnom programe učiteľstvo občianskej a technickej výchovy mementom toho, že pred vypuknutím celej kauzy som k svojmu štúdiu pristupoval zodpovedne, s úmyslom ukončiť ho až záverečnou štátnou skúškou, od ktorej ma v súčasnosti delí iba jeden semester.

S pozdravom a s úctou

..............................
Igor Cagáň

V prílohe:
• Výkaz o štúdiu na vysokej škole – Index
• Študentská karta ISIC číslo 2117208118

zdroj: http://www.tvina.sk/index.php?zobraz=newsarchiv&id=666 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář