Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán činnosti v zastupitelstvu od roku 2018 v Plzni

Volební program“

KSČM Plzeň pro volby do Zastupitelstva města Plzně 2018

 

1) Demokracie pro město

Politický systém etablovaný u nás po roce 1989 má daleko ke slibům o svobodě, demokracii a vládě lidu. Kapitalistický řád rychle ovládl prostředky k prosazování vůle menšiny privilegovaných a vytvořil mechanismus, jak vůli většiny účinně obcházet pod formálním zaštítěním „zastupitelskou demokracií“ na celostátní i místní úrovni. Příkladem může být situace kolem našeho Návrhu místního referenda o chystané obří transakce v podobě vyvedení společnosti Plzeňská teplárenská a.s. z majetku města. Náš návrh nejen že nenašel podporu u žádné z politických stran, ale koaliční zastupitelé ještě zvýšili tempo přípravy fúze, aby do jejich plánů náhodou nezasáhl nevítaný hlas lidu. Takové jednání nemá nic společného s demokracií, ale je naopak projevem jejího trvalého obcházení s vyhlodáním jeho podstaty, jehož symbolem se ve městě stala dlouhodobá koaliční spolupráce ODS a ČSSD, která pochopitelně nemůže mít základ programový, ale ryze mocenský.

 

Nebudeme podporovat  pokračování účelové koalice ODS a ČSSD, která ke škodě občanů vládne městu již několik volebních období. Bez obměny obsazení řídících funkcí ve městě nedosáhne změny a ani rozkrytí všech „výsledků“ jejich spolupráce. Nepodpoříme proto žádnou koalici, která se bude opírat o účast některé z těchto stran.

 

Budeme prosazovat:

 

 • posílení demokratických prvků v rozhodování orgánů města a městských podniků, jako např. poměrné zastoupení politických stran v orgánech města, správních a dozorčích radách městských firem či firem s majetkovou účastí města dle výsledků voleb, jakož i politickou a právní odpovědnost veřejně činných osob za výkon jejich funkce

 • široké využívání institutu místního referenda v otázkách svým významem přesahujících délku funkčního období zastupitelstva, s cílem přímého zapojení občanů do rozhodování ve městě i obvodech

 • otevřenější komunikaci orgánů města s občany formou pravidelných veřejných slyšení o důležitých otázkách pro život občanů v jednotlivých lokalitách a přímého zapojení občanů do rozhodování a kontroly fungování města, s využitím i elektronických medií.

 

Budeme usilovat o přehodnocení výši odměn pro členy městských orgánů a managementu podniků ve vlastnictví města, a uspořené prostředky vložíme do sociálních programů města

 

2) Město pro občany

Město je veřejnoprávní korporací, a jako takové je jeho klíčovým posláním plnění veřejného zájmu a veřejných služeb ve prospěch občanů. Dlouhodobý vývoj v Plzni ukazuje spíše na propojení politiků s místními podnikateli, podřizováním se jejich zájmům, jejich podnikatelským aktivitám. Investiční akce ne vždy odpovídají potřebám občanů ale podnikatelům / lobbistům /. Vynakládání finančních prostředků nejde vždy v souladu s potřebami občanů, vynakládají se na zbytečné věci (například kašny a dlažba na Náměstí Republiky různé památníky) a naopak přehlížením potřeb občanů zejména v bydlení, nejsou nájemní byty pro řadové občany, chybějící sociální byty apod.) Současná koalice nemá zájem věci měnit, pro ni nejsou řadový občané prioritou.

 

Budeme usilovat ve spolupráci s nezávislými odborníky o provedení inventury majetku města a revizi všech podezřelých smluv i dalších aktivit podezřelých z klientelismu a politické korupce. Vypovíme veškeré závazky, které jsou pro město a jeho občany nevýhodné a případné náhrady škody budeme vymáhat po těch, kdo takové dohody jménem města uzavřeli.

 

Budeme prosazovat:

 • vypracování analýzy stavu města s identifikací jeho silných i slabých stránek, příležitostí a ohrožení. Na jejím základě musí být vypracovaná upřesněná koncepce a územní plán rozvoje města, kde klíčové bude uspokojování potřeb občanů pro jejich život, nikoliv potřeb spřízněných podnikatelských subjektů

 • aby služby občanům organizované ve veřejném zájmu, nebyly zajišťovány na podnikatelském principu. Budeme usilovat o jejich veřejnoprávní vlastnictví podniků města poskytujících tyto veřejné služby a okamžité ukončit záměry privatizace společností města i další rozprodávání městského majetku včetně pozemků i těch drobných parcel

 

Nebudeme podporovat navyšování daní z nemovitostí u bytových domů, naopak podpoříme zvyšování daní u nemovitost v podnikatelských objektech / většinou jednopodlažní objekty zabírající velkou plochu na úkor zeleně a životního prostředí /

 

 

3) Sociální oblast

Životní úroveň v Plzni je tradičně prezentována jako velmi dobrá. To však zdaleka neplatí pro všechny její obyvatele a mezi jednotlivými městskými částmi se prohlubují nezasloužené rozdíly. Solidarita je zcela vytěsněna sobectvím, individualismus a bezohlednost se stal normou, a město vedené dosavadní koalicí podpoří raději nákladnou zábavu pro bohaté než řešení existenčních problémů chudých. S velkou pompou se pořádá kupř. Novoroční oběd pro bezdomovce, ale už nikdo neřeší, co budou jíst po zbytek roku. O pomoc v nouzi se musí poníženě škemrat, chybí nám sociální byty zejména pro rodiny s dětmi a důchodce a žadatelé o místo v domově důchodců mnohdy dříve zemřou, než by se dočkali umístění.

 

Budeme prosazovat:

 • komplexní důslednou realizaci sociální politiky na území města, na základě znalostí situace v jednotlivých částech města, u dětí ve školách, u občanů hlášených k trvalému pobytu na ÚMO apod. včetně rozboru příčin. Ta nesmí být ponechána na skromných možnostech charitativních organizací, ale musí být organizována a hrazena z veřejnoprávních pozic, řízena a .organizována městskými orgány

 • důsledné naplnění práva na bydlení pro každého občana. Budeme požadovat při tvorbě rozpočtu zařazení do investičních akcí výstavbu nových městských bytových domů pro nájemní bydlení / nemůže zůstat na developerské komerční výstavbě, dokonce na pozemcích města / v každém obvodě Plzeň 1 - 4 postavit nejméně 200 bytů. Dále výkup starších ale i jinak volných bytů do vlastnictví města pro sociálně slabé rodiny, pro důstojného bydlení ohrožených skupin občanů, tj. chráněného bydlení pro handicapované občany či nemajetné matky pečující o dítě a nouzového bydlení pro občany v tísni.

 • aby nesoběstačné osoby (senioři, zdravotně postižení apod.) mohli žít ve svých domácnostech s plným uspokojením svých potřeb, péči o ně nelze ponechávat jen na možnostech ekonomicky aktivních rodin. Proto budeme prosazovat vytvoření komplexního sytému městem organizované terénní péče o nesoběstačné osoby (senioři, zdravotně postižení apod.) zahrnující dovážku jídel, nákupy, ošetřovatelskou péči a další potřebné služby, které musí být nemajetným dostupné zcela zdarma.

 • vytváření podmínek ze strany úřadů pro reálné zajištění práce pro všechny hůře zaměstnatelné občany Plzně. Vytvářet pracovní místa, především různých prací / údržby, úklidových a pomocných prací, v rámci bezpečnosti na komunikacích na dětských sportovištích apod. /v rámci podniku správy veřejného statku města Plzně a s využitím podpůrných finančních prostředků od Úřadu práce

 

Budeme aktivně řešit bezdomovectví a sociální vyloučení občanů. Budeme požadovat vytvoření ucelené koncepce na pomoc bezdomovcům ve městě, zvýšením kapacit terénní služby, zvýšení počtu lůžek v azylových domech. Zajistit pro tyto lidi pravidelné lékařské prohlídky a každodenní nízkonákladové stravování.

 

 

4) Dopravní infrastruktura a veřejná doprava

Cestování po městě je zatíženo velkým množstvím problémů, ať již ve fungování MHD, nedostatek parkovacích míst, chybějící plnohodnotný obchvat města generující trvale přetížené komunikace v centru i jeho širším okolí, a mnoho necitlivě pojatých zdlouhavých nedostatečně koordinovaných uzavírek, které dopravu dále komplikují. Řada těchto problémů je objektivních a neexistuje žádné univerzální „superřešení“. Současně však zůstává prostor pro řadu zlepšení, jichž dosavadní vládnoucí koalice nedostatečně aktivně a zdlouhavě řeší.

 

MHD musí sloužit občanům a nikoliv pro zisk a vysoké mzdy svého managementu. Našim cílem bude zajistit městskou veřejnou dopravu zdarma pro všechny občany . V tomto období zdarma pro studenty a důchodce.

 

Budeme podporovat výstavbu záchytných parkovišť na přístupu hlavních komunikaci do Plzně v návaznosti na MHD

 

Budeme podporovat další zkvalitňování dopravní infrastruktury města, ať již zrychlení dokončení výstavby II. části západního okruhu města, výstavbu druhého propojení mezi středem města a Lochotínem. Současně podpoříme další útlum individuální dopravy v centru města i výstavby nových cyklostezek.

Budeme podporovat zkvalitnění dopravy v PMHD, urychlením přípravy a realizace tramvajové dopravy na Borská pole a na Vinice

 

 

 

5) Zdravotnictví

Zdravotnictví je jednou z nejdůležitějších oblastí služeb občanům, které hájí nejvýznamnější hodnoty. Na území města je řada poskytovatelů zdravotní péče od nezákladnějších ambulantních služeb praktických lékařů po superspecializovaná pracoviště Fakultní nemocnice. Rozdíly v úrovni péče mezi jednotlivými pracovišti v Plzni jsou velké a lůžková oddělení jsou čím dál více přeplněná, přičemž nevyléčitelně nemocní pacienti jsou odkázáni na skromné kapacitní možnosti hospiců.

 

 • KSČM prosazuje zajištění rovnoměrné dostupnosti (dosažitelnosti) zdravotní péče. Je potřeba usilovat o zajištění dostupnosti sítě také u praktických lékařů a ambulantních specialistů. Všichni občané musí mít přístup ke kvalitní zdravotní péči, včetně lékařské a zubní pohotovosti a rychlé lékařské pomoci.

 • usilujeme o posilování materiální základny pro sociální péči o občany. Jde především o výstavbu a modernizaci domovů a zařízení pro seniory, včetně stacionářů pro seniory vyžadující celodenní péči, zachování současných sociálních zařízení pro seniory při důrazu na rozvoj terénních služeb, které seniorům umožní zůstat v domácím prostředí.

 • Budeme usilovat, vzhledem k demografickému vývoji, o využití budov ve vlastnictví města pro tyto účely měly uvažovat nejen město, ale i městské obvody 1 - 10.

 • nekompromisně bránit možné privatizaci zdravotnických zařízení, a také vyžadovat průběžné kontroly zdravotnických zařízení - jak ze strany jejich zřizovatele, registračního místa, tak zdravotních pojišťoven především se zaměřením na úroveň odborné péče, na problematiku dodržování pracovní doby praktických lékařů pro dospělé, pro děti a specialistů.

 

6) Školství a vzdělávání

 

Oblast školství náleží k významným oblastem veřejných služeb u nás, a obdobně jako další okruhy čelí mnohým vážným problémům, z nichž pouze menší část lze ovlivnit z pozice obecní samosprávy. Město a obvody mají odpovědnost za základní školství, předškolní zařízení, a mimoškolské aktivity. I zde jsou jednotlivé možnosti dosavadní koalicí využívány nedostatečně a existující problémy nejsou dostatečně řešeny , ať již jde o rozdíly v úrovni jednotlivých škol, trvalý nedostatek počtu předškolních zřízení, odchod řady kvalitních učitelů za lépe placenou prací či neustále klesající autorita učitelů a upadající kázeň ve školách.

 

 • Ve školách obnovíme autoritu učitelů a zjednáme znovu pořádek. Jakékoliv projevy agrese, šikany, násilí, užívání návykových látek či záškoláctví budou nekompromisně trestány, ať již se jich žák dopustí vůči jinému žákovi či dokonce vůči učiteli. Ředitelé škol musí mít v orgánech města jasnou oporu pro tvrdé kázeňské postihy vůči takovýmto delikventům a vyžadování příslušné právní odpovědnosti rodičů za závažná provinění jejich nezletilých dětí.

 • budeme prosazovat obnovení dostatečné infrastruktury předškolních zařízení jeslí a mateřských školek. V každém obvodě otevřít alespoň jednu třídu jeslí / nejlépe při některé MŠ/ Předškolní zařízení musí mít dostatek míst pro všechny děti, nesmí existovat přeplněné třídy či dokonce odmítání přijetí dětí do školky z kapacitních důvodů. Podpoříme též rozvoj Dětského centra (dříve Kojenecký ústav s DD).Budeme uplatňovat požadavek na osvobození sociálně slabých rodičů od poplatku v MŠ a bezplatné stravování v ZŠ.

 • s maximálním citem řešit rušení či spojování tříd či dokonce škol v případě, že by to vedlo k přeplněnosti tříd, snížení kvality výuky či zhoršení dopravní dostupnosti základní školy pro její spádovou oblast

 • Podpoříme v ZŠ veškerá i materiální opatření směřující k přípravě žáků ZŠ pro výběr učňovských oborů a odborného středního vzdělání s přizpůsobením vzdělání na území města k požadavkům trhu práce

7) Bezpečné město

 

ČR náleží prozatím mezi bezpečné země, a Plzeň v jejím rámci mezi bezpečná města. Vzhledem k širším souvislostem evropského vývoje (např. migrační krize) je však potřeba na existující hrozby reagovat s dostatečným předstihem a poučit se z chyb, která již učinila řada evropských měst. Ani v této oblasti neregistrujeme od současné koalice žádnou aktivitu. Přesný počet cizinců z problémových zemí na území města není znám, ale při procházce večerním centrem či zónou v oblasti Borských polí je zřejmé, že dávno neřešíme pouze problematiku začleňování Romů. Téměř vůbec nejsou řešeny problémy nelegálních ubytoven, ve městě je velké množství heren či jiných prostor kombinující podávání alkoholu s hazardními hrami, a v některých částech města není po setmění příliš bezpečno.

 

 

 • Budeme podporovat využití všech prostředků proti vzniku míst, které mají násilnou pověst a kriminalitu, jež děsí lidi, aby tam vstupovali na území města. Každá podezřelá oblast vyžaduje zvýšený zájem patřičně vybavených policejních hlídek a nulovou toleranci k projevům pouliční kriminality či násilí. Naším cílem je nekompromisně chránit bezpečnostní úroveň našeho města, naše občany a jejich bezpečný pohyb městem bez ohledu na denní či noční hodinu

 • Budeme prosazovat navýšení počtu městských strážníků v obvodech a jejich technické vybavení pro výkon služby v ulicích

 • Všemi prostředky budeme bojovat proti existenci nelegálních ubytoven a jejich provozovatele budeme velmi přísně postihovat. Rovněž legální ubytovny budou pod trvalým dozorem orgánů města a tvrdými postihy za jakákoliv provinění proti zákonu či společenské morálce.

 • Budeme prosazovat zákaz vzniku nových heren s výherními automaty a provedeme postupné zrušení těch stávajících. Herny jsou rezervoárem kriminality a sociálně patologických jevů ve společnosti, a jako takové je nebudeme tolerovat.

 • Podpoříme veškeré programy prevence kriminality, a za tímto účelem budeme úzce spolupracovat s republikovou i městskou policií

 • Budeme podporovat rozšiřování počtu bezpečnostních prvků v silniční dopravě, jako jsou např. bezpečné přechody, informační měřiče rychlosti, na místech přechodů pro děti zpomalovací prahy apod.

 

 

8) Volný čas

Každý občan má právo požadovat příležitosti k dostatečnému volnočasovému vyžití na území města, neboť i to neodmyslitelně patří ke kvalitě životě. Jakkoliv v některých oblastech je vládnoucí koalice aktivní, v řadě jiných je nečinná, čímž vznikají velké rezervy v naplňování tohoto práva a někdy i škody na majetku města. Zmínit lze ideologicky podbarvené zbrklé zbourání Domu kultury s následnou snahou vnutit občanům zástavbu, kterou v daném místě nechtěli a museli si to vybojovat až místním referendem. Jiným příkladem jsou chátrající Městské lázně či jiné objekty, které by mohly být pro občany lépe využity.

 

 • Budeme podporovat finančně i materiálně aktivity pro rozvoj masového a rekreačního sportu obyvatel Plzně, vytváření podmínek pro činnost v této oblasti působících spolků, zejména pro děti a mládež. K tomu budeme prosazovat zpřístupnění venkovních školských sportovišť v odpoledních hodinách a o víkendech s personální asistencí různými skupinami odpovědných občanů / za odměnu/

 • Budeme podporovat finančními dotacemi a granty sportovní a kulturní organizace pro jejich činnost, pro obohacování společenského života ve městě, jako např. divadlo na ulici apod.

 • Budeme podporovat zejména finančně z rozpočtu města a obvodů aktivity pro využití volného času dětí a mládeže, mimoškolní aktivity v různých zájmových kroužcích, rozvíjení talentů, tak aby byli dostupné pro všechny sociální skupiny dětí.

 • Podpoříme péči o kulturní památky ve městě mimo vráceného majetku církvím

 • Podpoříme rozšiřování klidových zón určených pro rekreaci občanů města a ekologických či revitalizačních programů sloužících občanům a v nich rozšíření volně dostupného internetu