Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volební program KSČM

14. 8. 2009

Otevřený volební program KSČM pro mimořádné volby

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2009

Úvodní slovo předsedy ÚV KSČM

Vážení spoluobčané,

 

k předčasným volbám do PS PČR půjdeme v letošním roce za vyhrocené společenské a zejména ekonomické situace. Vývoj v ČR negativně ovlivňují neblahé následky pravicových reforem spuštěných Topolánkovou vládou a dopady světové finanční a hospodářské krize. Tato krize je jen logickým důsledkem přístupu finanční a hospodářské elity vyspělých kapitalistických zemí k ostatnímu světu a k lidem závislým na obživě z výsledků vlastní práce.

 

Okolnosti předčasných voleb jsou jistě podnětem k zamyšlení pro všechny občany, kteří - znechuceni z různých afér ČSSD - ve volbách r. 2006 podlehli vábení pravice. Důvod k zamyšlení ale mají i ti lidé, kteří v podzimních volbách do Senátu a krajských zastupitelstev v r. 2008 odevzdali hlas ČSSD, a poté se přesvědčili, že ta opět výrazně tíhne k dohodě s pravicí.

Obracíme se zejména na ty občany, kteří si nepřejí, aby si časem ODS a ČSSD rozdělily moc, vytvořily systém dvou střídajících se politických stran a vytěsnily každého, kdo jim tento záměr maří. Obracíme se na občany, kteří již poznali, že ti, kteří dnes mají moc, se nezajímají o názory lidí. V hrátkách tzv. mocných nejsou respektovány potřeby zaměstnanců, rodin s dětmi či starších spoluobčanů. Na krizi nesmí doplácet lidé, kteří ji nezavinili.

 

Při nalézání východisek z nastupující hluboké hospodářské krize nelze ztrácet čas. Praktické kroky hospodářské politiky v tomto směru jsou nyní velmi naléhavé. Ale pro nás je jejich základním smyslem udržet životní úroveň našich občanů a vytvořit podmínky pro její opětovný budoucí růst na základě obnovy prosperity české ekonomiky. V tom nabízíme spolupráci každému, komu jde o skutečné a nikoli předstírané řešení krize, naší vůlí je širší spojenectví sociálně odpovědných sil.

 

KSČM prosazuje modernizaci národního hospodářství při využití vyšší vzdělanosti, vědy, výzkumu i moderních technologií, zvýšení konkurenceschopnosti a návrat ekonomické úrovně ČR k vyspělému světu. Prosazuje také nulovou toleranci k omezování sociálních práv. Program KSČM je „rudozelený“, protože vnímáme, že budoucí rozvoj nesmí jít na úkor trvale udržitelného života. V období hospodářské krize vystupuje do popředí i otázka zachování demokratických principů společnosti. Hrozící dramatická polarizace společnosti totiž může přinášet i populistická extremistická řešení. Takový vývoj by však nevedl k udržení hodnot humanity a demokracie. Nelze připustit benevolenci ke všem pohrobkům nacismu a k projevům fašizace v naší zemi.

 

Vážení občané,

jistě víte, že v těchto volbách rozhodujete o dlouhodobém uspořádání politického systému ČR. Rozhodujete o možnosti provádět změny, které nebudou jen uhlazovat povrch tvrdé kapitalistické reality, ale půjdou ke kořenu problémů. Postavme se společně proti ponižujícím pseudoreformám a pravicovým řešením hospodářské krize. Vycházejí totiž z toho, že každý máme platit za chyby těch, kteří krizi způsobili.

Nedejte se ovlivňovat strašákem komunismu a návratu před listopad 1989, kterým mávají dnešní zbohatlíci a kariéristé. KSČM přejímá z minulosti jen to pozitivní, dávno se poučila z dřívějších chyb a deformací. Usiluje o demokratickou, samosprávnou a humanistickou alternativu k současnému systému. Dejte hlas jediné straně, kterou si tzv. elita této země či nadnárodní kapitál nedokázaly a nedokáží koupit – Komunistické straně Čech a Moravy.

 

Vojtěch Filip,

předseda ÚV KSČM

 


 I. Práce pro všechny za spravedlivou mzdu  

  • Lidem nová pracovní místa, zejména pro dlouhodobě nezaměstnané, zdravotně postižené a absolventy škol (100 000 pracovních míst) 
  • Rovnoprávné vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem dané Zákoníkem práce 
  • Omezit možnost propouštět zaměstnance bez souhlasu odborů, prodloužit vyplácení podpory v nezaměstnanosti (9 měsíců, kdo odpracoval alespoň 40 měsíců ve 4 letech) 
  • Při konkursech podniků nejprve uspokojovat nároky zaměstnanců; u nezaměstnaných v předdůchodovém věku, kteří odpracovali alespoň 35 let umožnit předčasný odchod do důchodu 
  • Snížit přehnané platy manažerů ve státních podnicích a vysokých úředníků ve státních úřadech 
  • Zvýšit minimální mzdu postupně až na 14 000 Kč, tedy tak, aby činila nejméně 60 % průměrné hrubé mzdy, což povede ke zvýšení všech ostatních mezd na úkor zisků 
  • Vyplácet náhrady mzdy zaměstnavatelem i v prvních třech dnech nemoci 
  • Usilovat o zrovnoprávnění v odměňování žen; za stejnou práci stejnou odměnu  
  • Podporovat rozvoj zaměstnanosti ve veřejných službách, kde je možno vytvořit tisíce pracovních míst (např. asistenční služby pro seniory a handicapované, asistenti učitelů základních škol, údržba veřejných prostranství, správci hřišť, centra volného času) 

Vytvořit systém financování platů v obecně prospěšných neziskových organizacích

                        z veřejných prostředků 

Zajistit princip stejné mzdy za stejnou práci, zejména ve vztahu k zahraničním pracovníkům tak, aby jejich ochota přistoupit na nižší mzdy nemohla vést k vytlačování domácích zaměstnanců  

II. Žádná tolerance k omezování sociálních jistot všech generací  

Zastavit další zvyšování hranice odchodu do důchodu, při odchodu do předčasného důchodu nekrátit jeho výši; odmítnout pokusy o privatizaci důchodových fondů; ponechat formu průběžného, státem garantovaného důchodu, připojištění umožnit i nadále pouze na dobrovolném základě a s možným příspěvkem zaměstnavatele 

  • Zvyšovat minimální důchod až na 10 000 Kč měsíčně; valorizovat důchody podle životních nákladů domácností důchodců 
  • Vytvořit systémová opatření proti nadměrnému zvyšování cen plynu, elektrické energie, užitkové a pitné vody 
  • Zachovat regulaci nákladů na bydlení a stanovit tzv. věcně usměrňované nájemné, dosáhnout toho, aby nájemné činilo hodnoty maximálně 45 korun z metru čtverečního měsíčně; účinnější právní ochrana nájemníků 
  • Výstavba startovacích, sociálních a malometrážních bytů, zejména formou podpory obecního bydlení s dostupným nájemným v rozsahu alespoň 10 000 bytů, podpora výstavby družstevních bytů na neziskovém principu (bytové domy) čímž se sníží nedostatek na trhu s bydlením, na kterém profitují vlastníci bytů (vysoké nájemné) a banky (hypotéky) 
  • Rozšířit bezúročné půjčky na byt a bytové zařízení pro mladé rodiny, poskytnout státní podporu stavebního spoření a hypoték, novomanželské půjčky s podporou státu 
  • Podporovat výstavbu domovů pro seniory a zařízení pro seniory, včetně stacionářů pro seniory vyžadující celodenní péči a dohled 
  • Zcela zrušit tzv. regulační zdravotnické poplatky a nezvyšovat spoluúčast pacientů; odstranit rozdíly v doplatcích na léky a životně nezbytné léky poskytovat bez doplatku 
  • Zastavit pokles podílu zdravotnictví na HDP, z dnešního poklesu pod 7 % dosáhnout alespoň evropského průměru 8 % HDP 
  • Vytvořit síť neziskových lůžkových zdravotnických zařízení k zajištění dostupnosti kvalitní zdravotní péče všem občanům; dosažitelnost záchranné služby a lékařské pohotovosti; dosáhnout stavu, kdy v každém okrese bude jedna veřejná nezisková nemocnice 
  • Zajistit odpovídající růst platů zdravotníků, zabezpečit, aby první léta po zvýšení plateb státu za státní pojištěnce šlo toto zvýšení na platy lékařů a zdravotnického personálu ve veřejném sektoru 
  • Sjednotit a zjednodušit zákony o pojišťovnách, vytvořit jedinou zdravotní pojišťovnu a zajistit důslednou státní kontrolu miliard veřejných peněz ve zdravotnictví 
  • Zastavit další snižování odvodů na sociální, zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění, zrušit jeho zastropování pro lidi s vysokými příjmy a pravidelně valorizovat platby za státní pojištěnce 

III. Investice do vědy a nových technologií – základ boje proti krizi  

  • Snížit sazbu DPH na 5 %, u zboží základní potřeby, jako např. potraviny, snížit DPH až na 0 %; také snížit zdanění u vzdělávání, ekologické veřejné dopravy apod. 
  • Obnovit progresivní zdanění - snížit zdanění z příjmů fyzických osob u příjmů pod 25 000 Kč (9 - 15 % u příjmů pod 22 000 Kč měsíčně) a naopak zvýšit u příjmů nad 50 000 Kč měsíčně (40 % u příjmů nad 83 000 Kč měsíčně) 
  • Zvýšit progresi u dědické daně a převodu majetků s osvobozením u převodu menších majetků do 4 mil. Kč, platit daň z dividend, zavést každoroční majetková přiznání u majetků nad 10 mil. Kč, u přírůstků majetku pak doměřit daň ve výši 30 % 
  • Zmírnit dopady krize na rozpočty měst, obcí a krajů, samospráv; zlepšit finanční zajištění pro rozvoj územních celků, zejména ve zdravotnictví, školství a dopravě 
  • Zvýšit zodpovědnost výkonu vlastnických práv státu ve státních podnicích, aby vláda využila více možnosti rozdělování dividend a vlivu na dlouhodobou investiční politiku 
  • Zastavit privatizaci majetku s účastí státu a připravit odkup akcií státem ve strategické oblasti (energie, spoje, veřejná doprava, voda, kanalizace, těžba surovin)

 

  • Respektovat rovnost forem vlastnictví a podnikání, klást důraz na formy zaměstnaneckého, společenského, družstevního a státního vlastnictví 
  • Organizovat veřejný vliv na ekonomiku s pomocí veřejných fondů hospodářské rekonstrukce, zřídit vládní instituci pro strategické řízení s povinností vlády přihlížet k jejím výstupům 
  • Vytvářet podnikové rady zaměstnanců, zpracovat postup přebírání vlastnictví podniků zaměstnanci a finanční podpory těmto zaměstnancům 
  • Výrazně zvýšit podporu malému a střednímu podnikání; rovný přístup firem k informacím; zjednodušení přístupu k úvěrům a investičním pobídkám 
  • Zvýšit ochranu malých a středních podniků před nekalými praktikami velkých korporací a obchodních řetězců, které vyvíjejí nepřípustný nátlak vůči dodavatelům z ČR a nutí je, aby snižovali kvalitu svých výrobků; zabránit, aby nediskriminovali zboží vyrobené v ČR ve prospěch výrobků z mateřských zemí řetězců 
  • Transparentnost výběrových řízení; u státních, veřejných i obecních zakázek nezávislá dvoustupňová kontrola nabídkových cen 
  • Ve větší míře orientovat český export mimo země EU, zabránit jednostranné závislosti české ekonomiky 
  • Zpřísnit regulaci finančního sektoru, zejména spekulací s cizími penězi, zpřísnit regulaci společností, které umožňují přímé lichvářské půjčky a nemají statut bankovního domu 
  • Zaměřit strukturální politiku ČR na obory jako jsou informační technologie, mikroelektronika, biotechnologie a kvalifikovaná chemie, vybraná strojírenská odvětví 
  • Vyčlenit na vědu a výzkum propojený na reálnou ekonomiku až 3 % HDP do r. 2011, tj. až 110 miliard ročně; adresně podpořit vysokoškolský, akademický i soukromý vývoj a výzkum  
  • Zajistit modernizaci dopravní infrastruktury; preferovat veřejnou hromadnou dopravu, zkvalitnit systém různých druhů slev jízdného (rodinné, skupinové, slevy pro důchodce, studenty, děti, zdravotně postižené) 
  • Přijmout opatření na vytěsnění těžké nákladní dopravy z objízdných tras okolo dálnic, rychlostních silnic a ze silnic 2. a 3. třídy 
  • Chránit národní rozměr zemědělství, obnovit převahu vývozu zemědělských a potravinářských výrobků nad jejich nezbytným dovozem, zajistit nezbytnou potravinovou bezpečnost, poskytnout dlouhodobou podporu klíčovému odvětví – chovu skotu a mléčné produkci 
  • Pečovat o venkov a dobré životní podmínky jeho obyvatel, pracovní příležitosti, dostupnost služeb, dopravní obslužnost venkovského osídlení 
  • Zajistit v rámci EU rovnoprávné podmínky pro české zemědělce; poskytnout daňové úlevy zemědělcům při nákupu státní půdy, v době krize dočasně prominout platby sociálního a zdravotního pojištění pro zemědělce, krátkodobý odkup pohledávek vůči nim  
  • Zajistit energetickou bezpečnost ČR, zahájit výstavbu 3. a 4. bloku JE Temelín a modernizaci JE Dukovany

 

  • Prosazovat v rámci EU, s ohledem na výsledky summitu v Londýně dne 2. 4. 2009, boj proti daňovým rájům, omezit daňový dumping zejména na území zemí EU 
  • Zavést daňová zvýhodnění: pro podniky v perspektivních odvětvích a podniky zaměstnávající absolventy a handicapované 
  • Zavést účinnější ochranu spotřebitelů před nekvalitními výrobky a nekalými praktikami obchodníků, zpřísnit sankce v této oblasti a dohled samosprávy a spotřebitelů nad výkonem inspekčních institucí (Česká obchodní inspekce apod.). 

IV. Zdravé životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj a regulace trhu  

  • Snižovat množství odpadů, rozvoj recyklace a průmyslu zpracování odpadů, prosadit snazší třídění odpadů včetně třídění bioodpadu, zakázat dovoz odpadů ze zahraničí k likvidaci v ČR 
  • Stanovit úměrné meze těžbě nerostných surovin a účinná opatření proti znečišťování půdy a horninového prostředí průmyslovou výrobou; podporovat rekultivace a sanace 
  • Ochrana zdrojů pitné vody, obnova vodních zdrojů, ochrana půdního fondu zemědělsky obhospodařované půdy a zeleně, výsadba lesů druhově pestřejších; prosazovat urychlené vymezování prvků územního systému ekologické stability v územních plánech 
  • Zpracovat koncepci protipovodňových opatření a přizpůsobení se klimatickým změnám státu, krajů i obcí a vyčlenit na financování těchto opatření potřebný rezervní fond 
  • Podpořit bezpečný jaderný program s cílem postupně snižovat podíl fosilních paliv a zvyšovat podíl energie z obnovitelných zdrojů; důraz na snižování energetické náročnosti výroby i spotřeby 
  • Zavádět ekologicky šetrné druhy dopravy, zejména kombinovanou dopravu a vnitrozemskou vodní dopravu; pokračovat v modernizaci a elektrifikaci železnic, přistoupit k dostavbě železniční sítě, rozšiřovat síť trolejbusů, tramvají a v Praze i metra 
  • Ve výstavbě dálnic a rychlostních komunikací podporovat výběr těch, které by minimálně narušovaly životní prostředí (hluk, exhalace, ekosystémy místní flóry a fauny, krajinný ráz) a veřejné zdraví 
  • Pokračovat ve výstavbě a modernizaci čistíren odpadních vod a zajistit plnění platných norem EU 
  • Posilovat alternativní formy zemědělského podnikání ke kultivaci krajiny a rozvoji českého venkova, ale také ekologického zemědělství, produkce a využívání alternativních zdrojů energie; ekologicky ohleduplné urbanistiky a krajinotvorby i cestovního ruchu 
  • Garantovat a nesnižovat práva občanů být informován o ekologických dopadech staveb v jejich okolí a právo účastnit se správních řízení; důsledně posuzovat ekologické vlivy u vládních koncepcí a strategií – využít procedur EIA, SEA a RIA 
  • Vést intenzivní dialog o stanovení cílů, parametrů a kritérií s ekologickými odborníky, strukturami občanského a ekologického hnutí; myslivost chápat jako součást ochrany přírody 

 

 

V. Bezpečí pro občany, spravedlivý trest za každé bezpráví  

  • Prosazovat více policistů v ulicích, kde existuje ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti občanů, větší spolupráce obecní a státní policie 
  • Podporovat aktivní činnost příslušných státních orgánů směřující k ochraně ekonomických zájmů státu, důslednému potírání prorůstání organizovaného zločinu a korupce do státních, společenských a politických struktur 
  • Prosazovat důslednou nadstranickost Policie ČR; zpřísnit výběr uchazečů o policejní práci; podstatně zvýšit profesionální úroveň všech součástí policie 
  • Přiblížit policii občanům; obnovit osvědčený okresní systém, včetně obvodních a místních okrsků; zasadit se o odstranění duplicity činnosti státní a obecní policie s cílem posílení role Policie ČR 
  • Iniciovat, podporovat, prosazovat aktivní opatření směřující k potírání jakýchkoli projevů extremismu, včetně nulové tolerance fašismu  
  • Podporovat realizaci Národního akčního plánu prevence rasismu, diskriminace, xenofobie a intolerance (podpora opatření doporučených OSN a EU k diskriminaci na základě zdravotního postižení, věku, pohlaví, světového názoru a příslušnosti k etniku apod.) 
  • Zkvalitnit řízení a koordinaci všech součástí Integrovaného záchranného systému, včetně spolupráce s vojenskými útvary při mimořádných událostech; odmítnout komercionalizaci jednotlivých součástí systému 
  • Prosazovat důsledné prošetření všech problémů spojených se zakázkami a hospodařením s materiálem na ministerstvu vnitra, ministerstvu obrany i připojených službách 

VI. Demokracie a lidská práva – KSČM pojistkou demokracie  

  • Důsledně uplatňovat politickou i právní odpovědnost veřejně činných osob, rozšířit okruh vzájemně neslučitelných funkcí ve státní správě a samosprávě; veřejné funkce vnímat především jako službu veřejnosti 
  • Navrhnout možnost nezávislého soudního rozhodnutí o ztrátě mandátu poslance, pokud se v průběhu svého mandátu podstatně odchýlí od volebního programu politického subjektu, za který byl zvolen 
  • Zpracovat jasná pravidla pro lobbing omezující riziko klientelismu; vládnout se dá bez korupce 
  • Obhajovat poměrné zastoupení v zastupitelských sborech všech stupňů a nesnižovat pluralitu politického systému volebním zákonem omezujícím menší strany 
  • Přerozdělit kompetence mezi radou zastupitelstva a zastupitelstvem tak, aby Rada neměla rozhodující slovo v závažných otázkách, které mají přímý vliv na obyvatele 
  • Prosazovat přímou demokracii využitím institutu obecného referenda, zjednodušit vyhlášení sjednocujících místních a regionálních referend 

Posoudit přímou volbu prezidenta bez rozšiřování jeho pravomocí; vyjasnit práva prezidenta v případě pádu vlády, jasně stanovit lhůty a pravidla pro jeho rozhodování 

 

  • Dokončit reformu veřejné správy, zejména dořešit pravomoci obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem; účast občanů na řešení záležitostí, které se dotýkají jejich zájmů 

Přezkoumat působnost úřadů státní správy s cílem snížit jejich počet a rozsah činnosti, zvýšit kontrolní činnosti a informatizací zvýšit jejich efektivnost 

  • Nedotknutelnost svobody slova, vědeckého bádání a uměleckého projevu; zrušit „náhubkový“ zákon a odmítat pokusy politiků omezovat svobodu projevu 
  • Zamezit omezování sociálních, odborářských a zaměstnaneckých práv; podporovat svobodné sdružování občanů, bohatou spolkovou činnost a nejrůznější formy občanských aktivit 
  • Prosazovat rovné příležitosti žen a mužů, včetně většího zastoupení žen v rozhodovacích procesech; podpora ženského hnutí a ženských zájmových organizací 
  • Důsledně prosazovat kárnou odpovědnost soudců a státních zástupců a působit tak proti porušování jejich povinností; zrychlit a zjednodušit soudní řízení bez újmy na právech účastníků řízení 
  • Odmítat politickou diskriminaci v médiích; zachovat nezávislou kontrolu médií prostřednictvím mediálních rad volených parlamentem jako záruku politické vyváženosti; striktně dodržovat kodexy v médiích veřejné služby 
  • Odmítat projevy intolerance k občanům jiných národností  

VII. Výchova, vzdělání, kultura  

  • Více podporovat obce v zajištění ekonomicky dostupných jeslí i mateřských škol; vytvářet podmínky k 100 % docházce dětí do posledního předškolního ročníku; zlepšit veřejné služby péče o členy rodiny 
  • Zachovat veřejné školství financované z veřejných zdrojů jako převažující základ vzdělávací soustavy na všech stupních; školství soukromé a církevní jako pouze doplňkové financovat, až na výjimky, z vlastních zdrojů; odmítnout školné v jakékoliv podobě 
  • Vytvářet podmínky pro rozvoj učňovského a středního odborného školství; v síti učňovského školství vytvářet podmínky pro bezplatné poskytování ochranných pomůcek pro praktickou výuku, pro praxi související s oborem, přiměřenou mzdu v průběhu praxe a postih diskriminace nebo zneužívání učňů jako levné pracovní síly 
  • Zapojit odbory a zaměstnavatele do plánování kapacit, počtů studentů a financování vysokého odborného školství 
  • Zastavit likvidaci středního zemědělského odborného školství s důrazem na rozvoj praktického ovládání nových moderních technologií a technik 

Zajistit finančně dostupné stravování ve školních jídelnách, bezplatný pobyt ve školní družině a školních klubech, podpora finančně dostupné zájmové činnosti při školách

 

  • Podporovat multikulturní výchovu, pěstovat schopnosti vzájemného soužití různých etnik, výchova proti všem formám diskriminace a intolerance, včetně rasismu a nacionalismu 
  • Podporovat zavedení státního prospěchového stipendia pro studenty VŠ se studijním průměrem do 1,5 ve výši 5 000 Kč měsíčně  

Zajistit pro studenty vysokých škol prospěchová a sociální stipendia; řešit stav, aby vyplácení příspěvku na ubytování přímo studentům nevedlo k omezování státního příspěvku na koleje a k faktickému zdražování cen kolejí a menz 

  • Podpořit zvýšení dotací na ubytování a stravování vysokoškolských studentů, zvýšit počet státem dotovaných kolejí a ubytoven a levných stravovacích kapacit 
  • Jednat o zajištění evropského vysokoškolského prostoru, který by uznával na celoevropské úrovni studijní programy a diplomy českých vysokých škol 
  • Zajistit dostupnost kulturních a sportovních akcí a hodnot, podpora původní české tvorby všech forem; požadavek na určení 1 % státního rozpočtu pro resort kultury; minimálně v době krize nekrátit výdaje na vlastní kulturu (bez výdajů na církve)  
  • Postupně zvyšovat úroveň kultury a umění ve všech jejich formách a pro všechny skupiny občanů; nepodporovat projevy přehnané komercionalizace umění; usilovat o to, aby krácení výdajů na kulturu nepoškodilo rozvoj amatérské kultury a s ní spojených institucí; zachovat potřebnou podporu kultuře národních a lidových tradic 
  • Usilovat o zavedení slev vstupného na hodnotné kulturní akce u vybraných skupin občanů (děti, mládež, zejména studenti a učňové, senioři, zdravotně handicapovaní občané) 
  • Prosazovat, aby v kultuře nedocházelo k ekonomické, politické či ideologické diskriminaci; podle toho upravit systém grantů a dotací, posílit včasnost a pružnost rozhodování o finančních prostředcích tak, aby o prostředcích pro kulturu spolurozhodovali tvůrci a ne pouze úředníci a politici; jako významné kriterium pro poskytování grantů a dotací zařadit podporu mladých tvůrců 
  • Prosadit restituční tečku a zastavení jakéhokoliv dalšího vydávání majetku církvím 
  • Z oblasti sportu a tělovýchovy podporovat především rozvoj masové tělovýchovy a neprofesionálního sportu; vytvářet podmínky pro činnost dobrovolných sportovních sdružení, k tomu iniciovat komplexní řešení této problematiky i novým zákonem o tělesné kultuře 

VIII. Děti a mládež – naděje do budoucna  

  • Zajistit právo na práci a na bydlení pro mladé rodiny; zavést daňové úlevy pro zaměstnavatele, kteří poskytnou první zaměstnání po ukončení školy; povinnost vytváření trvale udržitelných absolventských a praktikantských míst pro mladé lidi 
  • Dát slovo mladým - větší aktivní zapojení mladých lidí do společnosti, jejich spoluúčast na řešení otázek, které se jich týkají, v samosprávě ve školách i v občanském životě, mladé do územních samospráv, odborů a zaměstnaneckých samospráv 

Vytvářet podmínky pro finančně dostupné mimoškolní zájmové aktivity, pro činnost středisek volného času, škol, knihoven, tělovýchovných zařízení, občanských sdružení a organizací pro děti a mládež

 

  • Věnovat maximální pozornost prevenci kriminality, protidrogové prevenci a příslušné osvětě; zaměřit represivní boj státu proti drogám na drogovou mafii a nikoli na její oběti; považovat za součást prevence obecný zákaz reklamy na cigarety, alkohol, anabolika apod. a dobudování systému informačních středisek o drogové problematice 
  • Důsledně realizovat Úmluvu o právech dítěte v legislativě i v praxi 
  • Vytvořit nový dlouhodobý systém spoření dětem na založení jejich domácností s podporou státu 

Podporovat alternativní kulturu a životní styly mládeže, jen pokud mají humanistický charakter  

IX. Rodina – základ spokojenosti jednotlivce  

  • Zahájit výstavbu bytů finančně dostupných pro mladé rodiny 
  • Upravit finanční stimuly v případě ekonomického zneužívání dětí rodiči 
  • Zavést bonifikaci k důchodu pro rodiče, kteří dobře splnili svoji úlohu 
  • Zlepšit služby pro rodiny, děti, zdravotně postižené občany a seniory, o které tyto rodiny pečují, a to v souladu s evropskými standardy 
  • Zvýšit mateřskou na 14 000 Kč s tím, že tato odměna bude náležet matkám pečujícím o dítě do tří let, a zavedení možnosti čerpání další mateřské dovolené prarodiči 
  • Valorizovat přídavky na děti, rodičovský příspěvek a dávky pěstounské péče  
  • Odstraňovat stereotypy, legislativní a technické bariéry prohlubující společenské vyloučení handicapovaných osob, finanční kompenzace rodinám, které toto vyloučení pomáhají handicapovaným překonat 
  • Zavést příznivější poměr pro ty občany, kteří ztratili příjem ze zaměstnání a věnují se péči o dítě, zdravotně postiženého či seniora 
  • Vytvořit podmínky, aby v rodině, která ztratila příjmy v důsledku ztráty zaměstnání živitelů, nedošlo k zhoršení podmínek rodinného života a dotčení práv a potřeb dítěte 
  • Zlepšit poměr mezi ztrátou příjmu z důvodů zdravotního postižení občana a její refundací např. formou invalidního důchodu, aby nedocházelo ke zhoršování sociálního statusu rodiny, která o takovéhoto občana pečuje 
  • Zavést přípravu na partnerské soužití ve školách 
  • Znovu zavést preventivní lékařské prohlídky a očkování na školách 
  • Udržet historicky vzniklé proporcionality mezi časem stráveným v rodině a při vlastním sebevzdělávání a časem stráveným v zaměstnání; zastavit trend ke zhoršování této proporce nutností přibírat k udržení životní úrovně další zaměstnání 

Stimulovat zaměstnavatele, aby byli ochotni zaměstnávat rodiče s dětmi do 10 let, stimulovat zaměstnavatele k uzavírání kratších úvazků u rodičů s dětmi, zejména samoživitelů, v případě, že o ně mají zájem

 

  • Právně i materiálně podporovat rodiny, které přejímají společenské funkce při zabezpečování péče o děti, seniory a handicapované, ať už v rámci rodiny nebo mimo ni 
  • Vytvářet systém intenzivní spolupráce státu, regionů, obcí, společenských organizací a zaměstnavatelů na rychlou a účinnou pomoc občanům a rodinám v sociální nouzi či v jiných mimořádných situacích 

X. Rovný přístup k informacím  

  • Podporovat rovný přístup k využití informačních technologií všemi generacemi a ve všech oblastech života, zejména ve vzdělávání, veřejné správě i samosprávě 
  • Zajistit veřejná místa bezplatného přístupu na internet v rámci knihoven a škol a dalších veřejných institucí 

Podporovat výuku v zacházení s informačními technologiemi na všech úrovních vzdělávacího systému, včetně pořádání bezplatných kurzů pro seniory 

  • Zachovat veřejnoprávní televizi a rozhlas; otevřít otázku financování veřejnoprávních medií místo koncesionářskými poplatky dotacemi ze státního rozpočtu 
  • Zabezpečit rychlé a objektivní informování občanů masmédii, podporovat vysílání v českém jazyce a rozvíjet sektor veřejných informací poskytovaných zdarma 
  • Veřejně zpřístupnit maximum informací o činnosti zastupitelských orgánů a orgánů veřejné správy např. formou povinného zveřejňování zápisů z jednání na internetu; právo na informace nesmí být omezováno procedurálními obstrukcemi 
  • Podporovat rozvoj veřejné služby v digitálních multiplexech; podporovat tvorbu nekomerčních vzdělávacích programů šířených prostřednictvím televize, rozhlasu i internetu 

Redukovat uměle posilované monopoly v oblasti vývoje informací, které neodůvodněně zvýhodňují velké korporace a brání tvůrčím aktivitám kapitálově slabších firem; především bránit prodlužování copyrightové ochrany vědeckých a uměleckých děl a zavést patentovou ochranu dílčích počítačových algoritmů; podporovat volně šířené programy  

  • Snižovat obtěžování občanů úřady; dosáhnout toho, aby občan mohl vést veškerou komunikaci s úřady (daňová přiznání, žádosti, výpisy z registrů) také elektronickou formou s garancí, že informace takto získané budou využity způsobem, se kterým občan projevil souhlas 
  • Občan musí na jediném místě vyřídit vše; zajistit důsledné sdílení veřejných registrů a zrušit všechny výpisy z nich 
  • Změnit legislativu tak, aby usnadňovala využití nových forem práce souvisejících s rozvojem informačních technologií způsobem, který vyhovuje zaměstnancům – např. práce doma, zejména v oblastech s horší možností dopravy do zaměstnání 

XI. Život v míru, bez vojenských paktů, cizích základen a válek  

  • Zásada nedělitelnosti mezinárodního míru, bezpečnost a rozvoj systému mezinárodního práva založeného na Chartě OSN; posilovat klíčovou roli OSN jako základního principu zahraniční politiky se stejným uplatňováním mezinárodního práva pro všechny země 

 

  • Emancipovat postavení EU a Evropy vůči USA a nezávislost na agresivní politice imperií; odmítnout jakékoli snahy o pošlapávání suverenity členských států OSN  
  • Emancipovat postavení ČR a ostatních malých členských států v rámci EU; překonávat rozsáhlou byrokratizaci a přetrvávající deficit demokracie v politickém rozhodování EU 
  • Chápat bezpečnost ČR a Evropy v celoevropském rozměru a na základě celosvětové bezpečnosti; přebudovat Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě na celoevropskou organizaci s obnovou a posílením jejích původních úkolů, vyplývajících ze závěrů Helsinské konference v roce 1975 
  • Odmítnout jakékoli vměšování zahraničních nátlakových skupin, včetně spolků odsunutých Němců, do vnitřních záležitostí ČR, odmítnout zpochybňování dekretů prezidenta Beneše  
  • Zrušit všechny vojenské základny na cizím území a zakázat jejich budování, vyloučit možnost vybudovat americkou vojenskou základnu na území ČR 
  • Stáhnout naše jednotky ze zahraničních misí, zvláště z oblastí válečných konfliktů a zemí, které se staly obětí agrese; prioritou učinit zabezpečení obrany teritoria státu 
  • Důsledně zvažovat podporu zahraničním aktivitám s mandátem RB OSN, OBSE s hlavním kritériem humanitární a záchranné pomoci postiženému obyvatelstvu 
  • Důsledný odpor proti všem formám terorismu, včetně státního, zvláště těm, které se obracejí proti nevinným lidem; odmítat zneužívání boje proti terorismu k jiným cílům 
  • Revidovat nepřijatelnou strategii NATO z roku 1999, která obsahuje „právo preventivních úderů“ a působení mimo hranice členských zemí i bez mandátu mezinárodního práva 
  • Připomínat dlouhodobý cíl zrušení NATO a pozastavení členství ČR v jeho vojensko-bezpečnostních strukturách jako cíl první etapy 
  • Řešit a hledat mezinárodní východiska ze světové hospodářské a finanční krize, jejíž náklady musí nést ti, kteří ji zavinili 
  • Prosadit ve střední Evropě pásmo bez zbraní hromadného ničení
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář