Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plzeň - Národní fronta 1945-1985

12. 10. 2009

Plzeň 45-85

Národní fronta

 

Národní fronta je jednou ze základních součástí socialistického politického systému. V široké míře přispívá k rozvíjení podílu občanů na politickém, státním, hospodářském a kulturním životě, na řízení rozvoje celé společnosti.

Do února 1948 sdružovala Národní fronta pouze politické strany, ale svým charakterem se opírala o další masové společenské organizace, které měly širokou členskou základnu. Byly to odbory, Jednotný svaz českých zemědělců, družstevní, mládežnické a tělovýchovné organizace, které upevňovaly třídní svazky dělnictva, rolnictva a inteligence s ostatními pracujícími a morálně politickou jednotu všeho lidu.

Nejvýznamnější místo měly odbory, které byly bu­dovány hned po osvobození republiky na nejširší základně s celostátní působností a staly se oporou třídní politiky KSČ v celé Národní frontě.

Z historie jsou známa fakta o bojkotu a snaze sabotovat Košický vládní program reakčními živly v některých politických stranách. Tento boj vyvrcholil v únoru 1948 a podstatně k němu přispěl sjezd závodních rad odborového hnutí v únoru 1948 a sjezd rolnických komisí. Reakce byla nucena kapitulovat před třídně spojenou jednotou pracujících a jedno­značně projevenou revoluční vůlí lidu.

¨           Na výzvu předsednictva ÚV KSČ a ÚV KSS dělní­kům, rolníkům a inteligenci vznikaly Akční výbory Národní fronty na všech úsecích našeho hospodářského a politického života. Protože Akční výbory za­sáhly do struktury státního mechanizmu, vnesly do něho třídní a revoluční prvek, začala jejich působe­ním kvalitativní přeměna celého politického systému. Tyto změny zaznamenala i Národní fronta. Obrozená Národní fronta byla zbavena reakčních představitelů některých politických stran a byla naopak posílena o velké společenské organizace. Obrodný proces za­sáhl i do všech společenských organizací, byli z nich odstraněni ti představitelé, kteří se snažili využít své­ho vlivu a nesouhlasili s politikou obrozené Národní fronty. Po tomto období vznikají další společenské organizace jako je SČSP, Svazarm a některé další. Došlo ke sjednocení československé tělovýchovy. To vše přispívalo k upevňování politického systému a charakteru Národní fronty jako jeho důležité součásti. V roce 1960 byla i zhodnocena a oceněna její významná politicko-společenská funkce a poslání v podmínkách výstavby socialistické společnosti.

Vývoj, činnost, postavení a funkce Národní fronty v rámci politického systému ČSSR byly vážně naru­šeny v krizovém období let 1968—69. Východiskem z krizové situace Národní fronty se stal až duben 1969, kdy do čela KSČ a státu bylo zvoleno nové stranické a státní vedení.

Významným předělem v práci a činnosti Národní fronty se stala 7. celostátní konference Národní fron­ty ČSSR a XIV. sjezd KSČ, kde byl zhodnocen dosavadní vývoj celé naší společnosti a byly položeny základy pro další práci. Od tohoto období se stává Národní fronta a v ní sdružené organizace význam­ným nástrojem rozvíjení tvořivé aktivity pracují­cích a občanů při prohlubování socialistické demo­kracie a procesu výstavby naší socialistické společ­nosti.

Obdobný vývoj v Národní frontě probíhal i v našem krajském městě a od roku 1981 byla podstatně rozšířena její struktura. Dochází k vytváření místních výborů Národní fronty a to nejen v okrajových částech našeho města, ale především v nových sídliš­tích i jeho historickém jádru. V současném období pracuje 35 místních výborů Národní fronty, jejichž  činnost řídí 4 obvodní výbory a městský výbor Národ­ní fronty Národní fronta v Plzni sdružuje v současné době 23 členských organizací, které měly počátkem roku 1984 3296 základních organizačních článků s celkovým počtem 301 683 členů. Orgány Národní fronty jsou vytvářeny na základě delegačního prin­cipu jednotlivých členských organizací a na stupni města u obvodů si volí svá předsednictva. Každá společenská organizace má své místo a specifické posláni, ale z členství v  Národní frontě pro ni vy­plývají i další úkoly společenského charakteru. Hlavním nástrojem pro plnění  celospolečenských úkolů je volební program Národní fronty.

Je jedním  ze základních politických dokumentů, jehož uskutečňování napomáhá k dalšímu rozvoji so­cialistické demokracie,. ke zvyšování a prohlubování účasti občanů na řízení a správě v místních podmín­kách, k rozvíjení pracovní a politické aktivity občanů.

 

Výsledky dosažené při naplňování volebního progra­mu Národní fronty v Plzni přesvědčivě dokazují, že volební program se stal věcí celé Národní fronty, je­jích členských organizací a tím i širokých vrstev na­šich občanů.

V základních článcích organizací Národní fronty je každoročně organizováno závazkové hnutí k plně­ní volebních programů v investiční a neinvestiční části akce „Z", sběru druhotných surovin, léčivých rostlin, ale i údržbě vlastních zařízení a celé řadě dalších oblastí.

Dvakrát ročně vyhlašuje městský výbor Národní fronty s radou NVmP jarní a podzimní Směny NF, a to vždy po dobu jednoho měsíce tak, aby byla soustředěna zvýšená pozornost na jarní a podzimní úklid našeho města.

Členské organizace NF uzavřely celkem 125 dohod při ošetřování a údržbě zelených ploch, veřejných prostranství a úpravě dětských zařízení. Za rok 1983 členové organizací NF odpracovali 727 943 brigádnických hodin v neinvestiční části akce „Z" a 64 230 hodin v investiční části akce „Z".

Městský výbor Národní fronty pravidelně sleduje hodnocení a plnění VP NF dvakrát ročně na jedná­ní předsednictva i pléna MěstV NF a na společných zasedáních PMěstV NF s radou NVmP. Každým ro­kem je dokončována celá řada staveb investičního charakteru v rámci akce „Z", která tvoří významnou součást VP NF a jejich dokončování přispívá zejmé­na ke zlepšování životního prostředí, k rozvoji těles­né a branné výchovy v našem městě. Organizace Národní fronty se však významnou měrou podílejí i na sklizni sena z nezemědělských ploch; zatím se daří úspěšně plnit úkol 120 tun.

Stálá pozornost je věnována nejen sběru druhot­ných surovin a léčivých rostlin, ale i produkci medu, králičího masa, ovčí vlny a smluvním dodávkám pře­bytků ovoce a zeleniny z produkce organizovaných pěstitelů.

Nedílnou součástí činnosti NF je kulturně výchov­ná, sportovní a branná činnost.

Trvalým úkolem členských organizací NF je získá­vání bezpříspěvkových dárců krve. V Plzni máme cel­kem 1275 nositelů bronzové plakety, 98 stříbrné a 5 zlaté.

V únoru 1984 byla vyhlášena „Tachovská výzva". Její realizaci je věnována orgány NF soustavná po­zornost. Všechny městské orgány členských organi­zací NF tuto výzvu přijaly a předložily konkrétní zá­vazky prostřednictvím ObvNV. Do kontroly těchto závazků jsou zainteresovány místní výbory NF, aby vytyčené úkoly byly také úspěšně splněny.

 

Stav   organizační  výstavby  členských   organizací  NF v Plzni k 31. 12. 1983 (bez polit, stran)

 

Organizace

 

Celkem ZO

                                       Z toho

 

 

 

Členů celkem

 

V místě bydliště

Na závodech a

institucích

 

Na školách

MěOR

 

367

 

   -       289       78

 

101 351

 

ČSTV

 

50

 

50

 

25654

 

ČSŽ

 

46

 

46

 

5473

 

SSM

 

751

 

9      287     455

 

25953

 

PO SSM

 

870 oddílů

 

870

 

20412

 

ČSPB

 

12

 

12

 

943

 

ČSČK

 

60

 

58        -           2

 

11 174

 

SČSP

 

379

 

58      259       62

 

33244

 

SPO

 

23

 

20          3       -

 

1 749

 

Svazarm

 

52

 

26        13       13

 

11 025

 

SAK

 

1

 

1

 

551

 

KSVD

 

9 družstev

 

 -           9       -

 

1 982

 

SI

 

16

 

16

 

3302

 

ČRS

 

5

 

5        -         -

 

4224

 

ČZS

 

44

 

44

 

4800

 

ČSCH

 

23

 

23

 

940

 

ČSFI

 

1

 

1

 

899

 

ČSV

 

2

 

2                

 

356

 

ČSVTS

 

145

 

 -           145      -

 

15348

 

Jednota  SD

 

 

18 dohlíž.

výborů

 

18

 

 

4822

 

 

SBD

mladých

 

155

samospráv

 

155

 

 

11 150

 

 

SBD Škoda

 

 

263

samospráv

 

263

 

 

13 126

 

 

LBD

 

4samosprávy

 

4        -         -

 

3205

 

CELKEM

 

3296

 

811      1005   1480

 

301 683

 

           

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Создаю копии сайтов от 500 рублей за лендинг

(NeooDuari, 3. 11. 2019 0:45)

Здесь вы можете заказать копию любого сайта под ключ, недорого и качественно, при этом не тратя свое время на различные программы и фриланс-сервисы.

Клонированию подлежат сайты как на конструкторах, так и на движках:
- Tilda (Тильда)
- Wix (Викс)
- Joomla (Джумла)
- Wordpress (Вордпресс)
- Bitrix (Битрикс)
и т.д.
телефон 8-996-725-20-75 звоните пишите viber watsapp
Копируются не только одностраничные сайты на подобии Landing Page, но и многостраничные. Создается полная копия сайта и настраиваются формы для отправки заявок и сообщений. Кроме того, подключается админка (админ панель), позволяющая редактировать код сайта, изменять текст, загружать изображения и документы.

Здесь вы получите весь комплекс услуг по копированию, разработке и продвижению сайта в Яндексе и Google.

Хотите узнать сколько стоит сделать копию сайта?
напишите нам
8-996-725-20-75 звоните пишите viber watsapp